16
okt

Brief 16 oktober 2010 in buurtvereniging

Geschreven door Stichting Natuurspeelterrein Schaijk.

 

Aan:De leden van buurtvereniging ‘Het Waterrijk’.

Betreft: Informatie Speeltuinplan ’t Oliemeulen.

Bijlage:Korte enquête.

Schaijk, 16 oktober 2010

Beste buren,

Tijdens de jaarvergadering van de buurtvereniging, eind september, heeft de werkgroep Speeltuin ’t Oliemeulen uitleg gegeven over de plannen van de buurtvereniging om het terrein aan ’t Oliemeulen als speeltuin in te gaan richten. Het plan is zeer enthousiast ontvangen en de werkgroep werd uitgebreid met twee nieuwe leden.

 

In deze brief willen we alle leden van de buurtvereniging op de hoogte brengen van het plan en middels een korte enquête meningen peilen en de bereidheid om mee te helpen inventariseren.

De ingevulde enquête graag vóór maandag 25 oktober bij watermunt 24 in de bus.

Alvast bedankt voor jullie reacties,

Werkgroep Speeltuin ’t Oliemeulen

Miranda vd Berg, Marc Jeurissen, Joep Manders, Joost van Merwijk, Hans Vuik en Ashwin Verstegen

Bijlage:

Aanleiding idee:

Op heel veel plekken in andere plaatsen hebben buurtverenigingen initiatieven genomen om
speeltuinen in te richten. Het perceel aan ’t Oliemeulen heeft o.a. de volgende kenmerken waardoor
het ook als speelplek geschikt zou kunnen zijn:

  • Het was voorheen ook een speelplek (crossbaantje)
  • Het is nu een zand en steendepot wat een rommelige beeld geeft.
  • Het is een mooie door bomen omringd perceel.
  • Het heeft afmetingen die zich lenen voor een bijzondere speelplek.
  • Het ligt nabij twee wijken met heel veel kinderen.
  • Met eenvoudige aanpassingen kan de verkeerssituatie zo aangepast worden dat kinderen hier veilig naar toe kunnen vanuit de wijk.

De genomen eerste stappen bij uitwerking idee:

Het idee is door het bestuur van onze buurtvereniging aangedragen als ‘Het beste idee voor Landerd’ bij een verkiezingscampagneactie van Progressief Landerd. Deze partij heeft het verkozen tot één van de drie beste ideeën voor Landerd en overgenomen in haar verkiezingsprogramma.
In het coalitieakkoord na de verkiezingen is het idee opgenomen, onder de voorwaarde dat het middels sponsoring en fondsenwerving bekostigd wordt en door zelfwerkzaamheid van de buurtvereniging gerealiseerd wordt.

Een werkgroep van de buurtvereniging heeft vervolgens de koppen bij elkaar gestoken om mogelijkheden te bespreken en een ruw plan van aanpak met de eerst te nemen stappen op papier te zetten. Op 19 juli heeft een gesprek plaatsgevonden met wethouder Tindemans van openbare werken, het ambtelijk afdelingshoofd, Alice van het bestuur en Joep namens de werkgroep.
In dit gesprek werd bevestigd dat de gemeente bereid is om mee te werken aan een bestemmingsplanwijziging van de tijdelijke opslag aan het Oliemeulen naar een speeltuin, maar dat er geen financiële middelen beschikbaar zijn. Ook aan het aanpassen van de verkeerssituatie wil de gemeente haar medewerking verlenen.
Het uitgangspunt is hierbij dat de buurtvereniging een verder uitgewerkt plan opstelt en dit voorlegt aan de gemeente. In dit plan moet duidelijk worden dat de speelvoorziening iets toevoegt aan de bestaande speeltuinen. Ook realisatie, een financieel plaatje en het beheer van de speeltuin moeten hierin aan de orde komen.

Ontwerp: Momenteel wordt een haalbaar plan opgesteld voor het realiseren van een ‘basisspeeltuin’. In dit plan wordt beschreven hoe we het terrein door de gemeente opgeleverd
zouden willen krijgen. Bijvoorbeeld een heuvelachtig terrein en een vlak stuk. Oplevering eind maart
begin april 2011.

Sponsoring/fondsenwerving : Donaties en sponsoring d.m.v. materiaal en diensten. Denk aan rioleringsbuizen, een stuk hekwerk, hout, zand, stenen, bankjes etc. Tevens kunnen diverse fondsen als Jantje Beton aangeschreven worden.

Een werkploeg kan na oplevering aan de slag met het realiseren van de ‘basisspeeltuin’. Inzaaien en aanplanten van het terrein en het inrichten/plaatsen van de eerste speelplekken/voorzieningen. Realisatie in een aantal klusdagen in het komende voorjaar.

Verdere ontwikkeling: Vanuit de buurtvereniging wordt een beheersstichting speeltuin ’t Oliemeulen opgericht. Het bestuur van deze stichting gaat zich buigen over onderhoud en verdere ontwikkeling en inrichting van de speeltuin in de toekomst.